calendar 2023-24

                       Calendar 2023-24
   Class held Tuesdays, Wednesdays, Thursdays

   Semester 1    Sept 11 - Jan 26
   Semester 2    Jan 29 - June 21
  Sept 12                First day of school
  Nov 22-24           Thanksgiving
  Dec 25-Jan 5       Winter recess
  Feb 19-23            Midwinter recess
  Mar 14-15           Teacher training, school closed
  Apr15-Apr 26      Spring recess
  June 20                Last day of school